Soke of Togakure Ryu

Name (Region) Era
Year
Ikai
Hogenbo Tesshun
Sasabe Tendo
Hachiryu Nyudo
Doshi Kasumigakure
1. Daisuke Nishina, (Daisuke Togakure) Oho (1161)
2. Shima Kosanta Minamoto No Kanesada (1180)
3. Togakure Goro (1200)
4. Togakure Kosanta
5. Togakure Kisanta
6. Tomoharu Kaneko
7. Togakure Ryuho
8. Togakure Gakuun
9. Kido Koseki
10. Iga Tenryu
11. Ueno Rihei
12. Ueno Senri
13. Ueno Manjiro
14. Iizuka Saburo
15. Sawada Goro
16. Ozaru Ippei
17. Kimata Hachiro
18. Kataoka Heizaemon
19. Mori Ugenta
20. Toda Gobei
21. Kobe Seiun
22. Momochi Kobei
23. Tobari Tensen
24. Toda Seiryu Nobutsuna Kenei (1624 – 1644)
25. Toda Fudo Nobuchika Manji (1658 – 1681)
26. Toda Kangaro Nobuyasu Tenna (1681 – 1704)
27. Toda Eisaburo Nobumasa Hyoei (1704 – 1711)
28. Toda Shinbei Masachika Shotoku (1711 – 1736)
29. Toda Shingoro Masayoshi Gembun (1736 – 1764)
30. Toda Daigoro Chikashige Meiwa (1764 – 1804)
31. Toda Daisaburu Chikashige Bunkwa (1804 -?)
32. Toda Shinryuken Masamitsu (Nara) Meiji (1824 – † 1909)
33. Takamatsu Toshitsugu (Nara) Meiji (1887 – † 1972)
34. Hatsumi Masaaki (Noda) Showa (1931 – today)

Structure of Togakure Ryu

1. Togakure Ryu Kamae (postures)

 • Shizen No Kamae
 • Seigan No Kamae
 • Doko No Kamae
 • Shanshin No Kamae
 • Hoko No Kamae

2. Happo Bikenjutsu (the 9 specialities of Togakure Ryu)

 • Taijutsu und Hichojutsu (unarmed combat and jumping)
 • Dakentaijutsu (Koppo- and Kosshijutsu) and Jutaijutsu
 • Sojutsu and Naginatajutsu (Spear and Hellebard)
 • Bojutsu, Jojutsu and Hanbojutsu (Long, middle- and short Stick)
 • Senban Nage (Token Jutsu, Shaken Jutsu or Shuriken Jutsu) (throwing blades)
 • Kajutsu und Suijutsu (explosivs and water-techniques)
 • Chikujo, Gunryaku Hyoho (entering methods, geography)
 • Onshin Jutsu, Mokukatokinsui, Goton Juppojutsu (invisibility)
 • Kenpo (low of the sword), Kodachi, Jutte Jutsu and Tessenjutsu

3. Ninpo Sanjurokkei (36 military strategies)

 • Bugei Juhapan (18 combat skills)
 • Ninja Juhakkei (18 secret skills)

4. Togakure Ryu Santo Tonkou No Kata (applications to avoid using blinding powder, throwing blades etc.)

 • Migi Kata Ude Tonsou Gata
 • Hidari Kata Ude Tonsou Gata
 • Migite Kubisuji Tonsou Gata
 • Hidarite Kubisuji Tonsou Gata
 • Atekomi Tonsou Gata
 • Kote Uchi Tonsou Gata
 • Migi Uchi Tonsou Gata
 • Sayukumogakure No Kata
 • Kosei Kirigakure No Kata
 • Mokuton No Jutsu

5. Togakure Ryu Taijutsu Ukemi Gata

 • Kaeshi Dori
 • Ken Nagare
 • Ichi No Kamae
 • Itto Dori
 • Yoko Geri
 • Itto Giri

6. Togakure Ryu Taijutsu Shinobi Gaeshi Kata

 • Shigegaeshi
 • Shige Dori
 • Yoko Nagare
 • Ushiro Nagare

7. Togakure Ryu Taijutsu Hiden Gata

 • Chugaeshi
 • Yokogaeshi
 • Tobichigai
 • Kirikaeshi

8. Togakure Ryu Ninja Bikenjutsu

 • Kamae (8 postures with sword)
 • Kamae Kihon Kata (8 applications of these postures)
 • Kihon Sabaki Gata (12 sword techniques)
 • Happo No Biken Kata (6 forms against Katana)

9. Togakure Ryu Ninja Shurikenjutsu

 • (throwing methods)
 • (distance)
 • (target)
 • (throwing arts)