Structure of Takagi Yoshin Ryu

1. Takagi Yoshin Ryu Omote Shoden No Kata (14 techniques first level)

 • Kasumi Dori
 • Do Gaeshi
 • Karame Dori
 • Kyoto
 • Katamune Dori
 • Ryomune Dori
 • Oikake Dori
 • Kaigo Kudaki
 • Iki Chigae
 • Yui Gyaku
 • Midare Gachi
 • Ten Nagashi
 • Hiza Guruma
 • Hiza Guruma (Henka)

2. Takagi Yoshin Ryu Ura Shoden No Kata (20 counter-techniques first level)

 • Ate Komi
 • Gyaku Dori (Suno Ichi No. 1)
 • Menbu (Suno Ichi No. 1)
 • Gyaku Dori (Suno Ichi No. 2)
 • Ryo Ashi Dori (Suno Ichi No. 1)
 • Menbu (Suno Ichi No. 2)
 • Ke Komi (Suno Ichi No. 1)
 • Kata Mune Dori
 • Ryo Mune Dori
 • Ryo Ashi Dori (Suno Ichi No. 2)
 • Tengu Dori
 • Kaigo Kudaki
 • Hiki Taoshi
 • Tsuki Taoshi
 • Ude Dori (Suno Ichi No. 1)
 • Hiki Komi
 • Nagashi
 • Ke Komi (Suno Ichi No. 2)
 • Ude Dori
 • Eri Jime

3. Takagi Yoshin Ryu Chuden No Sabaki Kata (10 techniques second level)

 • Katamune Dori
 • Ryomune Dori
 • Oni Kudaki
 • Seoi Gama
 • Kosshinage Gama
 • Ude Dori
 • Gyakute Nage
 • Kimon Nage
 • Ate Nage
 • Kocho Dori

4. Takagi Yoshin Ryu Chuden No Tai No Kata (15 techniques second level, forms)

 • Kosshi Guruma
 • Yotsude
 • Yotsude Kuzushi
 • Keito
 • Kosshi Ori
 • Kosshi Nagare
 • Kumoi Gaeshi
 • Ryote Kake
 • Mizu Nagare
 • Ryusetzu
 • Echigo Kuzushi
 • Kasasagi
 • Hyotsui
 • Tsutakarame
 • Tatsu Otoshi

5. Takagi Yoshin Ryu Okuden No Kata (15 techniques third level)

 • Baido
 • Kuruma Gaeshi
 • Ten Gaeshi
 • Nagare Dori
 • Yama Otoshi
 • Kura Arashi
 • Sode Guruma
 • Ryote Kake
 • Tansai (Kimo Kudaki)
 • Sue Otoshi, Rai Otoshi, Ki Otoshi
 • Tai Kudaki
 • Soufuu
 • Gyaku Dori
 • Rampu
 • Fu Setsu

6. Takagi Yoshin Ryu Eri Shime Kata (8 choks)

 • Hon Jime
 • Gyaku Jime
 • Ude Jime
 • Itteki Jime
 • Itami Jime
 • Osae Jime
 • Gyaku Osae Jime
 • Suwari Jime

7. Takagi Yoshin Ryu Moguri Kata (11 techniques lowering the body)

 • Gokuraku Otoshi
 • Jigoku Dori
 • Tama Kudaki
 • Hicho Dori
 • Oni Buse
 • Inazuma Nage
 • Mizu Dori
 • Kisetsu
 • Tai Otoshi
 • Moguri Dori
 • Moguri Nage

8. Takagi Yoshin Ryu Muto Dori Kata (12 techniques unarmed against sword)

 • Ichimonji
 • Kenja Dori
 • Mawashi Dori
 • Muko Dori
 • Tsuka Otoshi
 • Katateochi
 • Chinto
 • Ushiro Dori
 • Hira Ichimonji
 • Seigan
 • Tsuka Kuzushi
 • Matsuba Otoshi

9. Takagi Yoshin Ryu Daisho Sabaki Kata (14 techniques armed against sword)

 • Tsuka Kudaki
 • Hiki Dori
 • Iri Dori
 • Rangaku
 • Tedori
 • Ryukoku
 • Shiogaeshi
 • Keraku
 • Ora Dome
 • Oto
 • Kuruma Nage
 • Yotsushuto
 • Ninketsu
 • Sukashidori

 Soke of Takagi Yoshin Ryu

Name (Region) Era Year
1. Takagi Umannosuke Shigetada (1625 – † 1711)
2. Takagi Gennoshin Hideshige (1655 – † 1746)
3. Ohkuni Kihei Shigenobu (1702)
4. Ohkuni Yakuburo Nobutoshi Genroku (1688)
5. Ohkuni Tarodayu Tadanobu
6. Ohkuni Kihei Yoshisada
7. Ohkuni Yozaemon Yoshisada
8. Nakayama Jinnai Sadahide
9. Ohkuni Takezaemon Hidenobu
10. Nakayama Kaemon Sadasaka
11. Ohkuni Kamahura Hidetoshi
12. Yagi Ikugoro Hasayashi
13. Fujita Fujigoro Hisayoshi Tempo (1830 – 1844)
14. Mizuta Tadefusa Yoshitaro
15. Takamatsu Toshitsugu Uoh
16. Takagi Oriuemon Shigenobu (Nara) Meiji (1887 – † 1972)
17. Hatsumi Masaaki (Noda) Showa (1931 – today)