Soke of Shinden Fudo Ryu

Name (Region) Era
Year
Ikai
Hogenbo Tesshun
Sasabe Tendo
Hachiryu Nyudo
Tozawa Hakuunsai
1. Izumo Kanja Yoshiteru (Kumano)Yeikyu (1113)
2. Minamoto Hachiman Tamenari Genyei (1118)
3. Minamoto Hachiro Tameyoshi Hogen (1156)
4. Mizuhara Kuro Yoshinari Genkyu (1204)
5. Mugaibo Shinnen Tempuku (1233)
6. Ohkuni Zenhachiro Yoshinobu Bunyie (1264)
7. Hata Saburo Sasukeyasu
8. Kotani Yuhachiro Nobuchika Engen ή Gebkoo (1321 ή 1331)
9. Kaneko Jinsuke Yoshikyo Shohei (1346)
10. Tajima Genkuro Nariyoshi Genchu (1384)
11. Kammon Kokanja Yoshikane Shocho (1428)
12. Kimura Hozen Kwancho (1460)
13. Ibuki Yoshihara Bummei (1469)
14. Otsuka Hakushi Nyudo Tadamori Yeisho (1504)
15. Otsuka Daikuro Tadahide Taiyei (1522)
16. Abe Muga Tensho (1573)
17. Koga Taro Kyokokaku Tensho (1573)
18. Katayama Hokinkami Mori Hisayasu Bunroku (1592)
19. Shindo Unsai Kenei (1624-1644)
20. Odagiri Tohyoe Yoshihiso Kenei (1624-1644)
21. Iida Jubee Tameyoshi Meiwa (1764)
22. Mori Genroku Masahide Bunkwa (1804)
23. Toyota Jubei Mitsuyoshi Keiyo (1865)
24. Toda Shinryuken Masamitsu (Kobe) Meiji (1824 – † 1909)
25. Takamatsu Toshitsugu (Nara) Meiji (1887 – † 1972)
26. Hatsumi Masaaki (Noda) Showa (1931 – today)

Structure of Shinden Fudo Ryu

Shinden Fudo Ryu is divided in two sections : Ju Tai Jutsu and Dakentai Jutsu.
Shinden Fudo Ryu Ju Tai Jutsu has throws (Nage Waza), releases (Ha Jutsu), jointinversions (Gyaku Waza), choks (Shime Waza), grips and drops (Tori Te), levers (Kansetsu Waza) and locks (Osaekomi Waza).

1. Shinden Fudo Ryu Ju Taijutsu Kamae

 • Fudoza No Kamae (as in Kumogakure Ryu too)
 • Hira Ichimonji No Kamae
 • Seigan No Kamae
 • Katate Seigan No Kamae
 • Shizen No Kamae

2. Shinden Fudo Ryu Ju Taijutsu Shoden No Kata (16 techniques first level)

 • Kata Mune Dori
 • Gyaku Kata Mune Dori
 • Ude Ori (Gyaku Kata Mune Dori Ude Ori)
 • Matsu Kaze
 • Ryu Ko
 • Gedan Gake
 • Ude Ori
 • Kyu In (Ude Ori Kyu In)
 • Kimon Dori
 • Jinchu Nage
 • Koromo Kaeshi
 • Saka Otoshi
 • Satani Nage
 • Katate Otoshi
 • Gyaku Nage
 • Gokuraku Otoshi

3. Shinden Fudo Ryu Ju Taijutsu Chuden No Kata (11 techniques second level)

 • Fu Setsu
 • Tama Otoshi
 • Ugo
 • Ran Dori
 • Tsuki No Wa
 • Kocho Dori
 • Kasa Harai
 • Kaku Sei
 • Kasumi Gake
 • Ryo Yoku
 • Utsushi Dori

4. Shinden Fudo Ryu Ju Taijutsu Okuden No Kata (8 techniques third level)

 • Hyo Fu
 • Gosha Dori
 • Teate
 • Kari Shimo
 • Tatsu Maki
 • Furoya Nage
 • Yama Arashi
 • Bai Setsu

It is believed that the following throws belongs also to Shinden Fudo Ryu Jutai Jutsu:

 • Harai Goshi
 • Gyaku Nage (Gyaku Seoi)
 • Tatsu Otoshi (Drachensturz)
 • Soto Nage
 • Uchimata, Uchigake
 • Hane Goshi Nage (Ke Nage)
 • Itami Nage
 • Sutemi Nage (Tomoe Nage, Tachi Nagare, Yoko Nagare, Te Makura)

In Shinden Fudo Ryu Dakentai Jutsu there is no Kamae. Shizen No Kamae is recognised as the only necessary posture of defense. Shinden Fudo Ryu Dakentai Jutsu contains blocks (Uke Waza), strikes (Uchi Waza), kicks (Keri Waza) and throws (Nage Waza) as it described in the chapters about Kosshi Jutsu (attacks to the muscles and nerves) and Koppo Jutsu (attacks to the bones). Hoken Juroppo Ken (16 basic strikes) are often used in Shinden Fudo Ryu.

1. Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Ten No Kata (8 techniques)

 • Nichi Geki
 • Gekkan (Getsu Kan)
 • Fu Bi
 • U Ryu
 • Un Jaku
 • Setsu Yaku
 • Mu San
 • Ka Rai

2. Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Chi No Kata (8 techniques)

 • Ri Ken
 • Shin Ken
 • Rai Ken
 • Hen Kyo
 • Itsu Sen (Issen)
 • Ha Ken (Akuken)
 • Kan Jin (Kenkon)
 • Sui Ryu

3. Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu Shizen Shikoku No Kata (12 techniques)

 • Tai Nagashi
 • Ken (Kobushi) Nagashi
 • Fu Batsu
 • Ryote Gake
 • Kasasagi
 • Suzu Otoshi
 • Kasumi Otoshi
 • Rou To (Ko To)
 • Fu Do
 • U Gari
 • Fu Kan
 • Shizen