Soke of Kukishinden Ryu

Name (Region) Era Year
Yasushimaru Takazane (Yasushimaru Kurando) (1336)
1. Izumo Kanja Yoshiteru
2. Izumo Kosshiro Terunobu
3. Izumo Matsushiro Teruhide
4. Izumo Bugoro Yoshiteru
5. Izumo Kanja Yoshitaka
6. Izumo Kanja Yoshiteru
7. Ohkuni Kisanta Kiyosumi
8. Tsutsumi Hakushi Mori Ritzusan
9. Kuriyama Ukongen Nagafusa
10. Arima Kochinosuke Masayoshi
11. Ohkuni Kogenta Yukihisa
12. Kimura Ittosai Kanesuke
13. Arima Daisuke Taddaki
14. Kazama Shinkuro Hidechika
15. Ohkuni Kihei Shigenobu Genroku (1688)
16. Otone Sakon Yasumasa
17. Otone Genpachi Yoshihida
18. Otone Gengoro Yasuhira
19. Awaji Nyudo Chikayasu
20. Kurama Kotaro Genshin
21. Ohkuni Izumo Mori Shigehiro Kokwa (1844)
22. Sugino Juheita Kanemitsu
23. Hisahara Genjuro Yoshitane
24. Hisahara Kotaro Nobuyoshi
25. Ishitani Takeoi Masatsugu († 1905)
26. Ishitani Takekage Matsutaro (Kobe) Meiji (1844 – † 1908)
27. Takamatsu Toshitsugu (Nara) Meiji (1887 – † 1972)
28. Hatsumi Masaaki (Noda) Showa (1931 – today)

Structure of Kukishinden Ryu

Kukishinden Ryu contains the following subjects:

 • Kukishinden Ryu Daken Taijutsu
 • Kukishinden Ryu Hiken Jutsu
 • Kukishinden Ryu Bo-, Jo- êáé Hanbo Jutsu
 • Kukishinden Ryu Naginata Jutsu
 • Kukishinden Ryu Yari Taijutsu
 • Kukishinden Ryu Jutte Jutsu

Kukishinden Ryu Daken Taijutsu

1. Kukishinden Ryu Daken Taijutsu Kamae

 • Hira No Kamae
 • Hira Ichimonji No Kamae
 • Seigan No Kamae
 • Katate Hicho No Kamae
 • Kosei No Kamae

2. Kukishinden Ryu Daken Taijutsu Shoden No Kata (9 techniques)

 • Seion
 • Suiyoku
 • Suisha
 • Kubi Wa
 • Hosetsu
 • Iso Arashi
 • Fu Buki
 • Kata Ho
 • Tatsumaki

3. Kukishinden Ryu Daken Taijutsu Chuden No Kata (12 techniques)

 • Ura Nami
 • Ten Chi
 • Kata Nami
 • Kasumi Gake
 • Tatsu No Se
 • Shio Kaze
 • Yama Arashi
 • Yanagi Kaze (Ryufu)
 • Tatsu Nami
 • Kobi (Ko Oh)
 • Jugan (Kasane Iwa)
 • Shiho Dori

4. Kukishinden Ryu Daken Taijutsu Sabaki Kata (12 techniques)

 • Ara Koma
 • Shika Ashi
 • Chikusei
 • Yume Makura
 • Suso Sabaki
 • Iso Gaeshi
 • Kaze Harai
 • Kuruma Dori
 • Kimon
 • Ura Kimon
 • Uki Mo
 • Ran Pu

5. Kukishinden Ryu Daken Taijutsu Okuden No Kata (12 techniques)

 • Fu Setsu
 • Gongi
 • Kaeshi Waza
 • Oni Otoshi
 • Iwa Kudaki
 • Setsu To
 • Goto
 • Dofu
 • Oni Kudaki
 • Yanagi Kaze
 • Tachi Uchi
 • Hane Taoshi

6. Kukishinden Ryu Daken Taijutsu Shirabe Moguri Kata (12 techniques)

 • Moguri Dori
  Sharin
  Ko Fuki
  Ryu Fuko
  Tobi Chigae
  Yama Otoshi
  To Raku
  Sho To
  Musasabi
  Tama Nage
  Gyaku Nage
  Uchi Harai

Kukishinden Ryu Hikenjutsu

 • Tsuki Komi
 • Sayu Gyaku
 • Tsuki Kake
 • Kiri Age
 • Kiri Age Sayu Gyaku
 • Kiri Sage
 • Kiri Sage Sayu Gyaku
 • Kinshi (Kasu Dia Soge)
 • Kocho Gaeshi
 • Kocho Gaeshi Sayu Gyaku
 • Shi Ho Kiri
 • Shi Ho Kiri Sayu Gyaku
 • Happo Kiri
 • Happo Kiri Sayu Gyaku
 • Tsuki No Wa
 • Tsuki No Wa Sayu Gayaku

Kukishinden Ryu Hanbojutsu

1. Hanbojutsu No Kamae

 • Kata Yaburi No Kamae (Hira Ichimonji No Kamae)
 • Munen Muso No Kamae
 • Otonashi No Kamae

2. Hanbojutsu Shoden No Kata (9 techniques first level)

 • Katate Uchi
 • Tsuki Otoshi
 • Uchi Waza
 • Nagare Dori
 • Kasumi Gake
 • Iki Chigae
 • Kao Kudaki
 • Ata Kaeshi
 • Saka Otoshi

3. Hanbojutsu Chuden No Kata (4 techniques second level)

 • Kote Gaeshi
 • Saka Otoshi
 • Harai Waza
 • Soto Waza

4. Hanbojutsu Okuden No Kata (3 techniques third level)

 • Hane Otoshi
 • Mata Gake
 • Kote Harai

Kukishinden Ryu Bojutsu

1. Bojutsu No Kamae

 • Hira Ichimonji No Kamae
 • Yoko Hira Ichimonji No Kamae
 • Tenchijin No Kamae
 • Jodan No Kamae (Gyaku Tenchijin No Kamae)
 • Gedan No Kamae
 • Chudan No Kamae
 • Seigan No Kamae
 • Ihen No Kamae
 • Tenchi No Kamae
 • Heito No Kamae
 • Goku No Kamae

2. Bo No Sha Ho (Bo Rei)(Bowing)

3. Bojutsu No Kihon Kata (Basic training)

 • Ukemi
 • Ashi Barai
 • Bofuri Gata
 • Menuchi Harai Gata
 • Tsuki Hane Gata

4. Bojutsu Shoden No Kata (9 techniques first level)

 • Chudan Kangi
 • Gedan Kangi
 • Ihen Kangi
 • Jodan Gogi
 • Ichimonji Gogi
 • Hira Ichimonji Gogi
 • Ichimonji Hakugi
 • Seigan Hakugi
 • Tenchijin Hakugi

5. Bojutsu Chuden No Kata (9 techniques second level)

 • Jodan Aigi
 • Gedan Aigi
 • Hira Ichimonji Aigi
 • Chudan Jugi
 • Ichimonji Jugi
 • Ihen Jugi
 • Seigan Saigi
 • Tenchijin Saigi
 • Ichimonji Saigi

6. Bojutsu Okuden No Kata (9 techniques third level)

 • Jodan Sogi
 • Gedan Sogi
 • Hira Ichimonji Sogi
 • Chudan Kakugi
 • Ichimonji Kakugi
 • Ihen Kakugi
 • Seigan Yakugi
 • Tenchijin Yakugi
 • Heito Yakugi

7. Bojutsu Kuji No Kata (9 forms to increase concentration)

8. Bojutsu Sabaki Kata (25 techniques)

 • Go Ho
 • Ura Go Ho
 • Sashi Ai
 • Fune Bari
 • Tsuru No Hito Ashi (Chonoissoku)
 • Ura Issoku (Ura No Hito Ashi)
 • Suso Otoshi
 • Ura Suso Otoshi
 • Ippon Sugi
 • Taki Otoshi
 • Koku
 • Kasa No Uchi
 • Tachi Otoshi
 • Harai
 • Kote (Yama Te) Tsuki
 • Muko Tsume
 • Shu Ken (Ke Age)
 • Geki Ryu
 • Tsuke Iri
 • Go Rin Kudaki
 • Tenchijin
 • Mae Hiroi
 • Ryo Kote
 • Ura Nami
 • Tama Kaeshi

Kukishinden Ryu Naginata Jutsu

1. Naginata Jutsu No Kamae

 • Hasso No Kamae
 • Tenchi No Kamae (Tenchijin No Kamae)
 • Seigan No Kamae
 • Chudan No Kamae
 • Gedan No Kamae
 • Naka Seigan No Kamae
 • Hira Ichimonji No Kamae
 • Yoko Ichimonji No Kamae
 • Waki No Kamae
 • Jodan No Kamae
 • Kowaki No Kamae

2. Naginata Jutsu Kyoho (Basic training)

 • Nagi Taoshi (Hasso No Kamae)
 • Nagi Taoshi (Seigan No Kamae)
 • Nagi Taoshi (Yoko Ichimonji No Kamae)
 • Nagi Taoshi (Hira Ichimonji No Kamae)
 • Nagi Taoshi (Naka Seigan No Kamae)

3. Naginata Jutsu (15 techniques)

 • Hataki Taoshi
 • Zengo Nagi
 • Tobi Kiri
 • Hane Taoshi
 • Sukui Age
 • Ashi Barai
 • Sashi Chigai
 • Kuridashi
 • Kiri Harai
 • Kocho
 • Kasumi Gaeshi
 • Juji
 • Suigetsu
 • Fujin
 • Kuji

Kukishinden Ryu Yari Jutsu

1. Yari Jutsu No Kamae

 • Tachi No Kamae
 • Seigan no Kame
 • Ryu Sui No Kame
 • Chudan No Kame
 • Jodan No Kamae
 • Gedan No Kamae
 • Ihen No Kamae
 • Nino Tachi No Kamae
 • Chakuu No Kamae
 • Yoki No Kamae

2. Keiko Kata (2 training forms)

 • Ryu Kasumi
 • So Tai Hen

3. Kai Setzu Gata (9 diversion techniques)

 • Kanpo
 • Shiho Waza
 • Hicho Haku
 • Hitotsukiai
 • Itto Santo
 • Hassai
 • Hi So
 • Ten Chi Kan
 • Happo Yaku

4. Gokui No Gata (9 deep essence techniques)

 • Ichimonji
 • Kikosui
 • Kancho
 • Kisaku
 • Hiryu
 • Tsuki Buse
 • Kagecho
 • Satsugyoku
 • Kyoba

5. Menkyo Kaiden Hencho No Gata (10 techniques passed from teacher to student)

 • Oto
 • Ryuzu
 • Tomoe
 • Chogi
 • Arashi
 • Shinmyo
 • Taki Otoshi
 • Yoko Nage
 • Tate Nage
 • Nichigetsu

Kukishinden Ryu Jutte Jutsu

1. Jutte Jutsu No Kamae

 • Hidari Seigan No Kamae
 • Hira Ichimonji No Kamae
 • Migi Hoko No Kamae
 • Migi Kosei No Kamae
 • Hicho No Kamae
 • Jumonji No Kamae

2. Jutte Jutsu (10 techniques first level)

 • O Cho Dori
 • Ate Nage
 • Katate Nage
 • Hida
 • Oi Kake Dori
 • Hane Tsurube
 • Koshi Guruma
 • Kasumi Dori
 • Ko Kou
 • Hon Jime

3. Jutte Jutsu (10 techniques third level)

 • Katate Dori
  Gyaku Hen
 • Kon Bou
 • Kiri No Hitoha
 • Rakka
 • Mizutori
 • Mawari Dori
 • Rokkushakubo
 • You
 • Kusari Fundo