Soke of Koto Ryu

Name ((Region) Era Year
1. Sakagami Taro Kunishige Tembun (1532)
2. Sakagami Minamoto Masahide Tembun (1532)
3. Sougyokkan Ritsushi Tembun (1532)
4. Toda Sakyo Ishinsai Tembun (1532)
5. Momochi Sandayu I Tembun 1532 († 1581)
6. Momochi Sandayu II Tensho 1573
7. Momochi Tanba Yasumitsu Bunroku 1595
8. Momochi Taro Saemon Genna 1615
9. Toda Seiryu Nobutsuna Kenei 1624
10. Toda Fudo Nobuchika Manji 1658
11. Toda Kangoro Nobuyasu Tenna 1681
12. Toda Eisaburo Nobumasa Hoyei 1704
13. Toda Shingoro Masayoshi Shotoku 1711
14. Toda Daigoro Masayoshi Gembun 1736
15. Toda Daisaburo Chikashige Bunkwa 1804
16. Toda Shinryuken Masamitsu (Kobe) Meiji (1824 – † 1909)
17. Takamatsu Toshitsugu (Nara) Meiji (1887 – † 1972)
18. Hatsumi Masaaki (Noda) Showa (1931 – today)

Structure of Koto Ryu

1. Koto Ryu Kamae Kihon (Kurai Dori)

 • Migi Seigan No Kamae
 • Hidari Seigan No Kamae
 • Hira Ichimonji No Kamae
 • HokoNo Kamae
 • Bobi No Kamae

2. Koto Ryu Shoden No Kata (18 techniques first level)

 • Yokuto
 • O Gyaku
 • Koyoku
 • Shito
 • Hosoku
 • Hoteki
 • Shato
 • Keto
 • Saku Geki
 • Batsugi
 • Tan Geki
 • Setsu To
 • Shihaku
 • Kyogi
 • Kakko / Katsuko
 • Ura Nami
 • Ten Chi
 • Kata Maki

3. Koto Ryu Chuden No Kata (12 techniques second level)

 • Hida
 • Hisaku
 • Hicho
 • Hito
 • Kappi
 • Monpi
 • Suito
 • Gohi
 • Hehi
 • Teki Gaeshi
 • Koto
 • Kakuhi

4. Koto Ryu Okuden No Kata (12 techniques third level)

 • Santo
 • Santo
 • Koto
 • Shise
 • Kompi
 • Sho Setsu
 • So Setsu
 • Soto
 • Ko No Ki
 • Kimon
 • Ran Setsu
 • Ura Kimon

5. Koto Ryu Hekuto No Kata (8 techniques against an opponent armed with sword)

 • Soku Boku
 • Boku Hen
 • Damara
 • Shuriki
 • Kibo
 • Batsu Yo
 • Seki Ryoku
 • Kahi