Content:

 INTRODUCTION

1.

GYOKKO RYU – KOSSHI JUTSU
  Gyokko Ryu Kamae Kihon

Gyokko Ryu Taihen Kihon

Gyokko Ryu Kosshi Kihon Sanpo

Gyokko Ryu Torite Kihon Kata

Gyokko Ryu Shanshin No Kata

Gyokko Ryu Joryaku No Maki
  KOKU - RENYO - DAN SHU - DAN SHI - SAKA NAGARE - KEOH - HANE BI - KETOH - YUBI KUDAKI - KETSU MYAKU - TEIKEN - SAKKETSU

Gyokko Ryu Churyaku No Maki
  U JAKU - SEITO - DA SHIN - KO RAI - SHIEN - HO RYAKU - KOU (Ko Hanetsurube) - KOU (Gyaku Hanetsurube)

Gyokko Ryu Geryaku No Maki (Muto Dori)
  SHUN U - SHUN SOKU - KAI SOKU - ICHI GEKI - KU RYAKU - IAI TSUI (IAI FUJI) - SHIN GAN - FUMO (FUU)

Gyokko Ryu Bojutsu

2.

SHINDEN FUDO RYU DAKENTAIJUTSU
  Shinden Fudo Ryu Jutaijutsu Shoden No Kata
  KATA MUNE DORI - GYAKU KATA MUNE DORI - DO UDE ORI - MATSU KAZE - RYU KO - GEDAN GAKE - UDE ORI - KYU IN - KIMON
  DORI - JINCHU NAGE - KOROMO GAESHI - SAKA OTOSHI - SATANI NAGE - KATATE OTOSHI - GYAKU NAGE - GOKURAKU OTOSHI


Shinden Fudo Ryu Jutaijutsu Chuden No Kata
  FU SETSU - TAMA OTOSHI - U GO - RAN DORI - TSUKI NO WA - KOCHO DORI -
  KASA HARAI - KAKU SEI - KASUMI GAKE - RYO YOKU - UTSUSHI DORI


Shinden Fudo Ryu Jutaijutsu Okuden No Kata
  HYU FU - GOSHA DORI - TE ATE - KARI SHIMO - TATSU MAKI - FUROYA NAGE - YAMA ARASHI - BAI SETSU

Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu Ten No Kata
  NICHI GEKI - GEKKAN (GETSU KAN) - FU BI - U RYU - UN YAKU - SETSU YAKU - MUSAN - KA RAI

Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu Chi No Kata
  RI KEN - SHIN KEN - RAI KEN - HEN KYO - ISSEN (ITSU SEN) - AKUKEN (HA KEN) - KENKON (KAN JIN) - SUI RYU

Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu Shizen Shikoku No Kata
  TAI NAGASHI - KOBUSHI NAGASHI - FU BATSU - RYOTE GAKE - KASASAGI - SUZU OTOSHI -
  KASUMI OTOSHI - ROU TO (KO TO) - FU DO - U GARI - FU KAN - SHIZEN


3.

TOGAKURE RYU – NINPO HAPPO BIKEN JUTSU
  Togakure Ryu Kamae Kihon Kata

Togakure Ryu Happo Biken Jutsu

Togakure Ryu Ninpo Sanjurokkei

Togakure Ryu Santoutonkou No Kata
  MIGI KATA UDE TON SOU GATA - HIDARI KATA UDE TON SOU GATA - MIGITE KUBISUZI TON SOU GATA - HIDARI KUBISUZI TON SOU
  GATA - ATE KOMI TON SOU GATA - KOTE UCHI TON SOU GATA - SAYU KUMOGAKURE NO GATA - MIGI UCHI TON SOU GATA - KOSEI
  KIRIGAKURE NO GATA - MOKUTON NO GATA


Togakure Ryu Taijutsu Ukemi Kata
  KAESHI DORI - KEN NAGARE - ICHI NO KAMAE - ITTO DORI - YOKO GERI - ITTO GIRI

Togakure Ryu Taijutsu Shinobi Gaeshi Kata
  SHIGE GAESHI - SHIGE DORI - YOKO NAGARE - USHIRO NAGARE - SAKKI JUTSU

Togakure Ryu Taijutsu Hiden Kata
  CHU GAESHI - YOKO GAESHI - TOBI GAESHI - KIRI GAESHI

Togakure Ryu Ninja Biken Jutsu
  KAMAE - KAMAE KIHON KATA - KIHON SABAKI KATA - HAPPO NO BIKEN KATA

Togakure Ryu Shuriken Jutsu
  ΜΕΘΟΔΟΙ ΡΙΨΗΣ - Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ - Ο ΣΤΟΧΟΣ - ΜΟΡΦΕΣ ΡΙΨΕΩΝ

4.

KUKISHINDEN RYU HAPPO HIKEN JUTSU
  Kukishinden Ryu Daken Taijutsu Kamae Kata

Kukishinden Ryu Daken Taijutsu Shoden No Kata
  SEION - SUIYOKU - SUISHA - KUBI WA - HOSETSU - ISO ARASHI - FU BUKI - KATA HO - TATSUMAKI

Kukishinden Ryu Daken Taijutsu Chuden No Kata
  URA NAMI - TEN CHI - KATA NAMI - KASUMI GAKE - TATSU NO SE - SHIO KAZE -
  YAMA ARASHI - YANAGI KAZE - TATSU NAMI - KOBI - JUGAN - SHIHO DORI


Kukishinden Ryu Daken Taijutsu Sabaki Kata
  ARA KOMA - SHIKA ASHI - CHIKUSEI - YUME MAKURA - SUSO SABAKI - ISO GAESHI -
  KAZE HARAI - KURUMA DORI - KIMON - URA KIMON - UKI MO - RAN PU


Kukishinden Ryu Daken Taijutsu Okuden No Kata
  FU SETSU - GONGI - KAESHI WAZA - ONI OTOSHI - IWA KUDAKI - SETSU TO - GOTO -
  DOFU - ONI KUDAKI - YANAGI KAZE - TACHI UCHI - HANE TAOSHI


Kukishinden Ryu Daken Taijutsu Shirabe Moguri Kata
  MOGURI DORI - SHARIN - KO FUKI - RYU FUKO - TOBI CHIGAE - YAMA OTOSHI -
  TO RYAKU - SHO TO - MUSASABI - TAMA NAGE - GYAKU NAGE - UCHI HARAIKukishinden Ryu Hiken Jutsu
  TSUKI KOMI - SAYU GYAKU - TSUKI KAKE - KIRI AGE - KIRI AGE SAYUGYAKU - KIRI SAGE - KIRI SAGE SAYUGYAKU - KINSHI -
  (KASUGAI DOME) - KOCHO GAESHI - KOCHO GAESHI SAYUGYAKU - SHI HO KIRI - SHI HO KIRI SAYUGYAKU - HAPPO KIRI -
  HAPPO KIRI SAYUGYAKU - TSUKI NO WA - TSUKI NO WA SAYUGYAKUKukishinden Ryu Hanbo Jutsu

Kukishinden Ryu Hanbo Jutsu No Kamae

Kukishinden Ryu Hanbo Jutsu Shoden No Kata
  KATATE UCHI - TSUKI OTOSHI - UCHI WAZA - NAGARE DORI - KASUMI GAKE -
  IKI CHIGAE - KAO KUDAKI - ATA GAESHI - SAKA OTOSHI


Kukishinden Ryu Hanbo Jutsu Chuden No Kata
  KOTE GAESHI - SAKA OTOSHI - HARAI WAZA - SOTO WAZA

Kukishinden Ryu Hanbo Jutsu Okuden No Kata
  HANE OTOSHI - MATA GAKE - KOTE HARAI


Kukishinden Ryu Bojutsu

Kukishinden Ryu Bojutsu No Kamae

Kukishinden Ryu Bo No Sha Ho (Bo Rei)

Kukishinden Ryu Bojutsu No Kihon Gata
  UKEMI - ASHI BARAI - BOFURI GATA - MENUCHI HARAI GATA - TSUKI HANE GATA

Kukishinden Ryu Bojutsu No Jitsu Sai
  Ryo Kyo Ho (Ryo Mune Dori) - Ho Bo (Bo Dori) - Tsuki Ni Taisuru Ho - Keri Ni Taisuru Ho - Futari Dori (Ni Sode Dori) - Ba To (Ken Kaeshi)

Kukishinden Ryu Bojutsu Shoden No Kata
  Chudan Kangi - Gedan Kangi - Ihen Kangi - Jodan Gogi - Ichimonji Gogi - Hira Ichimonji Gogi - Ichimonji Hakugi - Seigan Hakugi -
  Tenchijin Hakugi


Kukishinden Ryu Bojutsu Chuden No Kata
  Jodan Aigi - Gedan Aigi - Hira Ichimonji Aigi - Chudan Jugi - Ihen Jugi - Yoko Ichimonji Jugi - Seigan Saigi - Tenchijin Saigi -
  Ichimonji Saigi


Kukishinden Ryu Bojutsu Okuden No Kata
  Jodan Sogi - Gedan Sogi - Hira Ichimonji Sogi - Chudan Kakugi - Ichimonji Kakugi - Ihen Kakugi - Seigan Yakugi - Tenchijin Yakugi -
  Heito Yakugi


Kukishinden Ryu Bojutsu Kuji No Kata
  DAI IPPO - DAI NIHO - DAI SANPO - DAI YONPO - DAI GOHO - DAI ROPPO - DAI NANAHO - DAI HAPPO - DAI KYUHO

Kukishinden Ryu Bojutsu Sabaki Kata
  GO HO - URA GO HO - SASHI AI - FUNE BARI - TSURU NO HITO ASHI (CHONOISSOKU) - URA ISSOKU (URA NO HITO ASHI) - SUSO
  OTOSHI - URA SUSO OTOSHI - IPPON SUGI - TAKI OTOSHI - KOKU - KASA NO UCHI - TACHI OTOSHI - HARAI - KOTE (YAMA TE)
  TSUKI - MUKO TSUME - SHU KEN (KE AGE) - GEKI RYU - TSUKE IRI - GO RIN KUDAKI - TENCHIJIN - MAE HIROI - RYO KOTE -
  URA NAMI - TAMA KAESHIKukishinden Ryu Naginata Jutsu

Kukishinden Ryu Naginata Jutsu No Kamae

Kukishinden Ryu Naginata Jutsu Kyuho
  NAGI TAOSHI (Hasso - Seigan - Yoko Ichimonji - Hira Ichimonji - Naka Seigan No Kamae)

Kukishinden Ryu Naginata Jutsu
  Hataki Taoshi - Zengo Nagi - Tobi Kiri - Hane Taoshi - Sukui Age - Ashi Barai - Sashi Chigai - Kuridashi - Kiri Harai - Kocho -
  Kasumi Gaeshi - Juji - Suigetsu - Fujin - KujiKukishinden Ryu Sojutsu

Kukishinden Ryu Sojutsu No Kamae

Kukishinden Ryu Sojutsu Keiko Kata

Kukishinden Ryu Sojutsu Kaisetsu Kata
  Kan Po - Shiho Waza - Hicho Haku - Hitotsukiai (Hitotsuki Yaku) - Itto Santo - Hassai - Hi So - Ten Chi Kan - Happo Yaku

Kukishinden Ryu Sojutsu Gokui Kata
  Ichimonji - Kikusui - Kancho - Kisasu - Hiryu - Tsuki Buse - Kagecho - Satsu Gyoku - Kyoba

Kukishinden Ryu Sojutsu Menkyo Kaiden Hensho Gata
  Oto - Ryuzu - Tomoe - Chogi - Arashi - Shinmyo - Taki Otoshi - Yoko Nage - Tate Nage - Nichigetsu


Kukishinden Ryu Jutte Jutsu

Kukishinden Ryu Jutte Jutsu No Kamae

Kukishinden Ryu Jutte Jutsu Kihon

Kukishinden Ryu Jutte Jutsu Kihon Happo Kata
  Naname Ushiro Omote Kote Uchi - Mawashi Kote Uchi Omote - Naname Ushiro Ura Kote Uchi - Mawashi Kote Uchi Ura -
  Naname Ura Kote Uchi Mae - Naname Mae Omote Jutte Uchi - Naname Mae Ura - Katate Tsuki


Kukishinden Ryu Jutte Jutsu
  O Cho Dori - Ate Nage - Katate Nage - Hida - Oi Kake Dori - Hane Tsurube - Koshi Guruma - Kasumi Dori - Ko Yoku - Hon Jime - Katate
  Dori - Gyaku Hen - Kon Bou - Kiri No Hitoha - Rakka - Mizutori - Mawari Dori - Rokushakubo - Yo - Kusari Fundo - Raisen - Mawashi
  Dori - Midare Bana - Mizu Dori - Ryu Ka5.

GYOKUSHIN RYU – NINPO KOPPO

6.

KOTO RYU – KOPPO JUTSU
  Koto Ryu Kurai Dori (Kamae Kihon)
  MIGI SEIGAN - HIDARI SEIGAN - HIRA ICHIMONJI - HOKO NO KAMAE - BOBI NO KAMAE

Koto Ryu Shoden No Kata
  YOKUTO - O GYAKU - KOYOKU - SHITO - HOSOKU - HOTEKI - SHATO - KETO - SAKU GEKI - BATSUGI - TAN GEKI -
  SETSU TO - SHIHAKU - KYOGI - KAKKO / KATSUKO - URA NAMI - TEN CHI - KATA MAKI


Koto Ryu Chuden No Kata
  HIDA - HISAKU - HICHO - HITO - KAPPI (KANPI) - MONPI - SUITO - GOHI/HEHI - TEKI GAESHI - KOTO - KAKUHI

Koto Ryu Okuden No Kata
  SANTO - SANTO - KOTO - SHISEN - KOMPI - SHO SETSU - SO SETSU - SOTO - KO NO KI - KIMON - RAN SETSU - URA KIMON

Koto Ryu Hekuto No Kata
  SOKU BOKU - BOKU HEN - DAMARA - SHURIKI - KIBO - BATSU YO - SEKI RYOKU - KAHI


7.

GIKAN RYU – KOPPO JUTSU
  Gikan Ryu Shoden No Kata
  HIKI OTOSHI - KAKAE KOMI - KOTE GAESHI - IRI CHIGAE - ETE NAGE - RYOTE DORI - RYUMUNE DORI - KASUMI GAESHI - ORI KI -
  UCHI TAOSHI - IKI CHIGAI - ERI HIKI - HIKI TATE - MARU MI - GYAKUTE NAGE - MOJIRI GAESHI - ICHIMONJI - GYAKU MUNE DORI -
  ERI JIME - MAE KATA DORI - TSURIGANE - UCHIKOMI NO KAKAE - KAERI NAGE - SANMYAKU DORI8.

KOMUGAKURE RYU – NINPO HAPPO HIKEN

9.

TAKAGI YOSHIN RYU – JUTAI JUTSU
  Takagi Yoshin Ryu Omote Shoden No Kata
  KASUMI DORI - DO GAESHI - KARAME DORI - KYOTO - KATAMUNE DORI - RYOMUNE DORI - OIKAKE DORI - KAIGO KUDAKI -
  IKI CHIGAE - YUI GYAKU - MIDARE GACHI - TEN NAGACHI - HIZA GURUMA - HIZA GURUMA (Henka)


Takagi Yoshin Ryu Ura Shoden No Kata
  ATE KOMI - GYAKU DORI (suno ichi no. 1) - MENBU (suno ichi no. 1) - GYAKU DORI (suno ichi no. 2) - RYO ASHI DORI (suno ichi no. 1) -
  MENBU (suno ichi no. 2) - KE KOMI (suno ichi no. 1) - KATA MUNE DORI - RYO MUNE DORI - RYO ASHI DORI (suno ichi no. 2) - TENGU
  DORI - KAIGO KUDAKI - HIKI TAOSHI - TSUKI TAOSHI - UDE ORI (suno ichi no. 1) - HIKI KOMI - NAGASHI - KE KOMI (suno ichi no. 2) -
  UDE ORI - ERI JIME


Takagi Yoshin Ryu Chuden No Sabakigata
  KATAMUNE DORI - RYOMUNE DORI - ONI KUDAKI - SEOI GAMA - KOSSHINAGE GAMA -
  UDE DORI - GYAKUTE NAGE - KIMON NAGE - ATE NAGE - KOCHO DORI


Takagi Yoshin Ryu Chuden No Tai No Kata
  KOSSHI GURUMA - YOTSUDE - YOTSUDE KUZUSHI - KEITO - KOSSHI ORI - KOSSHI NAGARE - KUMOI GAESHI -
  RYOTE KAKE - MIZU NAGARE - RYUSETZU - ECHIGO KUZUSHI - KASASAGI - HYOTSUI - TSUTAKARAME - TATSU OTOSHI


Takagi Yoshin Ryu Okuden No Kata
  BAIDO - KURUMA GAESHI - TEN GAESHI - NAGARE DORI - YAMA OTOSHI - KURA ARASHI - SODE GURUMA - RYOTE KAKE -
  TANSAI (KIMO KUDAKI) - SUE OTOSHI, RAI OTOSHI, KI OTOSHI - TAI KUDAKI - SOUFUU - GYAKU DORI - RAMPU - FU SETSU


Takagi Yoshin Ryu Eri Jime Kata
  HON JIME - GYAKU JIME - UDE JIME - ITTEKI JIME - ITAMI JIME - OSAE JIME - GYAKU OSAE JIME - SUWARI JIME

Takagi Yoshin Ryu Moguri Gata
  GOKURAKU OTOSHI - JIGOKU DORI - TAMA KUDAKI - HICHO DORI - ONI BUSE - INAZUMA NAGE - MIZU DORI - KISETSU - TAI OTOSHI -
  MOGURI DORI - MOGURI NAGE


Takagi Yoshin Ryu Muto Dori Kata
  ICHIMONJI - CHINTO - KENJA DORI - MAWASHI DORI - MUKO DORI - TSUKA OTOSHI - KATATE UCHI - USHIRO DORI - HIRA ICHIMONJI -
  SEIGAN - TSUKA KUZUSHI - MATSUBA OTOSHI


Takagi Yoshin Ryu Daisho Sabaki Kata
  TSUKA KUDAKI - HIKI DORI - OTO - IRI DORI - RANGAKU - TEDORI - RYUKOKU - SHIOGAESHI - KERAKU - ORA DOME - KURUMA NAGE -
  YOTSUSHUTO - NINKETSU - SUKASHIDORI10.

APPENDIX
  Iga Ryu - Koga Ryu

Iga Ryu Shinobi Ninjutsu

Koga Ryu Shinobi Ninjutsu

Japan - short timetable