Seminar

Poster-EN-GR

Kukishinden Ryu Sojutsu

21/06 & 22/06 - 2014
17:00 - 21:00

Where are we Situated

Taijutsu, Kenjutsu, Biken Jutsu, Iaijutsu, Battojutsu, Hanbojutsu, Jojutsu, Bojutsu, Naginata Jutsu, Sojutsu, Yarijutsu, Juttejutsu, Shurikenjutsu, Kusarijutsu