Seminar

Kenjutsu Seminar with Philipp Matsiridis Bujinkan Shihan on February 11-12th 2017

11/02 & 12/02 - 2017
14:00-18:00

Taijutsu, Kenjutsu, Biken Jutsu, Iaijutsu, Battojutsu, Hanbojutsu, Jojutsu, Bojutsu, Naginata Jutsu, Sojutsu, Yarijutsu, Juttejutsu, Shurikenjutsu, Kusarijutsu