Seminar

Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu Ninjutsu Seminar by Philipp Matsiridis-Bujinkan Shihan on the weekend October 21-22nd 2017

01/01 & 21/10 - 1970
16:00 - 20:00

Taijutsu, Kenjutsu, Biken Jutsu, Iaijutsu, Battojutsu, Hanbojutsu, Jojutsu, Bojutsu, Naginata Jutsu, Sojutsu, Yarijutsu, Juttejutsu, Shurikenjutsu, Kusarijutsu