Seminar

Poster-(FINAL)

Gyokko Ryu-Kosshi Jutsu seminar with Philipp Matsiridis,Bujinkan Shihan,on December,19-20,2015 in Athens,Greece!!

19/12 & 20/12 - 2015

Taijutsu, Kenjutsu, Biken Jutsu, Iaijutsu, Battojutsu, Hanbojutsu, Jojutsu, Bojutsu, Naginata Jutsu, Sojutsu, Yarijutsu, Juttejutsu, Shurikenjutsu, Kusarijutsu