Seminar

Ninjutsu / Bujinkan Budo Taijutsu Seminar in Athens with Dai Shihan Philipp Matsiridis on Saturday 24 and Sunday 25 March 2018

24/03 & 25/03 - 2018
16:00 - 20:00

Taijutsu, Kenjutsu, Biken Jutsu, Iaijutsu, Battojutsu, Hanbojutsu, Jojutsu, Bojutsu, Naginata Jutsu, Sojutsu, Yarijutsu, Juttejutsu, Shurikenjutsu, Kusarijutsu