Seminar

To ΕΠΙΣΗΜΟ σεμινάριο NINJUTSU με θέμα BUJINKAN TAIJUTSU από τον Φίλιππο Ματζηρίδη στις 14-15 Δεκεμβρίου 2019

14/12 & 15/12 - 2019
14:00 - 18:00
Get Directions

Taijutsu, Kenjutsu, Biken Jutsu, Iaijutsu, Battojutsu, Hanbojutsu, Jojutsu, Bojutsu, Naginata Jutsu, Sojutsu, Yarijutsu, Juttejutsu, Shurikenjutsu, Kusarijutsu