Seminar

Ninjutsu seminar: Gyokko Ryu Kosshijutsu 玉虎流骨指術 Koto Ryu Koppojutsu 虎倒流骨法術 in Bujinkan Banbutsu Ruten Dojo Hellas from Dimitris Konstantinou

08/03 - 2020
14:00 - 19:00
Get Directions

Taijutsu, Kenjutsu, Biken Jutsu, Iaijutsu, Battojutsu, Hanbojutsu, Jojutsu, Bojutsu, Naginata Jutsu, Sojutsu, Yarijutsu, Juttejutsu, Shurikenjutsu, Kusarijutsu